Struktur dan Mekanisme Penyelarasan Pelaksanaan Program

Pasukan Petugas Khas Jawatankuasa Operasi Menanam Pokok-Pokok Bakau Dan Spesies-Spesies Yang Sesuai Di Pesisiran Pantai Negara adalah bertanggungjawab menentukan hala tuju dan keperluan pelaksanaan program. Dari segi penyelarasan pelaksanaannya, setiap jawatankuasa di bawah Pasukan Petugas mempunyai fungsi-fungsi yang telah ditetapkan. Bagi memantapkan pelaksanaan program ini, dua kumpulan pakar telah ditubuhkan di bawah JTPP dan JTRD iaitu, Jawatankuasa Kerja Program Penanaman (JKTB) dan Core Group R&D.

rajah1-struktur-mekanisma

Rajah 1: Struktur Penyelarasan Pelaksanaan Program Penanaman Pokok Bakau Dan Spesies-Spesies Yang Sesuai Di Pesisiran Pantai Negara


Mekanisme penyelarasan pelaksanaan program telah diwujudkan bagi melicinkan perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian program. Bagi memastikan program ini dapat dilaksanakan dengan  teratur dan menepati sasaran yang dirancang menggunakan kaedah ‘Penglibatan Bersama Secara Berstruktur dan Bersepadu’ (Structured, Integrated and Participatory Approach). Kaedah ini melibatkan penyertaan secara bersepadu di antara Jabatan-jabatan dan agensi teknikal di peringkat Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan NGO yang diterajui oleh NRE.

rajah2-struktur-mekanisma

Rajah 2: Mekanime Penyelarasan Pelaksanaan Program